Szukaj
MENU Katalog Global Sites
BAMO
POLSKA
Europejski producent czujników oraz urządzeń do kontroli i analizy cieczy
Znajdujecie się Państwo w BAMO POLSKA » OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Następna strona
Poprzednia strona

§1 – PRZEDMIOT UMOWY
 1. O ile nie uzgodnione pisemnie inaczej przez Strony, niniejsze warunki określają zakres i sposób wykonania umowy sprzedaży Towarów.
 2. Strony oświadczają, że będą się nawzajem informować o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na wykonanie Umowy.
 3. Kupujący oświadcza, iż posiada odpowiednie środki pieniężne, które wystarczają na wykonanie Umowy.

§2 – ZAMÓWIENIA I POTWIERDZENIA ZAMÓWIEŃ
 1. Zamówienia telefoniczne, faksem, pocztą, e-mailem (adres : info@bamo.pl ) oraz zobowiązania powzięte w imieniu naszej firmy, są ważne jedynie po pisemnym potwierdzeniu z naszej strony.
 2. Akceptacja naszych dostaw, po otrzymaniu naszych potwierdzeń zamówień, jest równoznaczne z przyjęciem poniższych warunków. 

§3 – ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
 1. Kupujący jest związany ze swoim zamówieniem.
 2. Jeśli Kupujący znajduje się w sytuacji, w której jest zmuszony do odstąpienia od zaangażowania, jest zobowiązany do zwrócenia już poniesionych kosztów, oraz opłat administracyjnych, sprzedaży oraz braku możliwości zarobku.
 3. Brak zarobku wynosi co najmniej 25%. Wyższa strata musi być udokumentowana
 4. W przypadku przelewu zaliczki przez Kupującego, BAMO Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia. Jednakże Kupujący nie może odwołać zamówienia, nawet przy rezygnacji z zaliczki.
 5. Zastrzegamy sobie możliwość anulowania wszystkich zamówień, nawet po naszej akceptacji, w momencie powstania sytuacji, które poddają wątpliwości wypłacalność Kupującego.
 6. Wpływ na wypłacalność Kupującego ma każdy stan wykluczający z kredytowania, jak na przykład niepłacenie.
 7. W przypadku siły wyższej, jak na przykład : wojna, ogólna mobilizacja, strajki, itp... możemy wedle wyboru : całkowicie zawiesić lub anulować częściowo bieżące zamówienia.
 8. Odnosi się to również do opóźnienia produkcji z powodów braku surowców, zepsuciu się maszyny, zatrzymania jednego z usługodawców transportowych związanego ze strajkiem lub innymi przyczynami. 
 9. W każdym z przypadków, Kupujący  nie będzie mógł nigdy domagać się odszkodowania lub odsetek karnych.

§4 – CZAS DOSTAWY
 1. Czas dostawy jest podany jedynie w celu informacyjnym.
 2. Brak przestrzegania czasu dostawy nie może być powodem do domagania się odszkodowania lub odsetek, z wyjątkiem sytuacji, gdy istnieje umowa z konkretnym Kupującym i BAMO Polska Sp. z o.o.
 3. Kary za opóźnienia nie są akceptowane.
 4. W przypadku opóźnień w dostawie, Kupujący nie ma prawa żądać wypowiedzenia lub rozwiązania zamówienia. 
 5. Kupujący może ustalić ze swojej strony datę dostawy, jednakże uznajemy maksymalny czas dostawy równy 6 miesięcy od dnia zamówienia. Po tym okresie, zastrzegamy sobie prawo do wystawienia faktury na te towary lub anulowania zamówienia.

§5 - CENY
 1. Ceny podane w naszym aktualnym cenniku lub ofercie są zawsze kwotą netto, bez podatku VAT, pakowania i transportu.
 2. Towar jest fakturowany w kwocie z cennika aktualnego w terminie potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jednakże, jeśli dostawa ma miejsce ponad trzy miesiące po dacie potwierdzenia zamówienia, sprzedawca ma prawo domagać się stosowania ceny aktualnej w momencie dostawy.
 3. Montaż, podłączenie i uruchomienie nie są nigdy ujęte w cenie.
 4. Ceny podane są bez podatku VAT, pakowania i transportu. Są ustalane dla płatności 30 dni.

§6 – KWOTA MINIMALNA ZAMÓWIENIA
 1. Przypomnienie : Minimalna kwota zamówienia – 300 złotych netto bez VAT.
  Powiększenie o koszty administracyjne w przypadku kwoty zamówienia mniejszej od minimalnej, wynoszą 50 zł.

§7 – DOSTARCZONE DOKUMENTY
 1. Nasze urządzenia są dostarczane z 1 egzemplarzem odpowiedniej dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Pozostała dodatkowa dokumentacja techniczna będzie osobno wyceniona (Certyfikat, dokumentacja lub inny język obcy,…)
 2. Certyfikaty :
  - Certyfikaty zgodności z zamówieniem (BAMO) : wg aktualnego cennika.
  - Pozostałe certyfikaty : w zależności od rodzaju i/lub organizacji, których dotyczą.

§8 - TRANSPORT I PAKOWANIE
 1. Koszty transportu i pakowania są zawsze wyceniane dodatkowo.
 2. Jeśli kupujący nie sprecyzuje inaczej, transport odbędzie się według naszego wyboru, w kwocie podanej na potwierdzeniu zamówienia.
 3. BAMO zastrzega sobie prawo, w zależności od warunków ekonomicznych, do zmiany tej wartości, i przedstawia je systematycznie na potwierdzeniach zamówienia.
 4. Pakowanie każdego produktu jest nierozłącznie związane z produktem i jego koszt jest umieszczony na potwierdzeniu otrzymania zamówienia.
  Pakowanie do wysyłki jest fakturowane w cenie kosztów własnych i nie są zwracane.
  - Niestandardowe opakowanie, duże długości, objętości, itd. są fakturowane według aktualnej taryfy:
 • Magtop (1 pudło)
 • Kanały Venturiego : Skrzynia drewniana
 • Aqua10 (1 pudło + ewentualnie paleta).
 • Lodówka i kabina : konieczna paleta.

§9 - UBEZPIECZENIE
 1. Nasze towary przesyłane są z naszego magazynu na ryzyko kupującego.
 2. Ubezpieczenie transportu może mieć miejsce jedynie na żądanie pisemne Kupującego.
 3. Koszty takiego ubezpieczenia są ponoszone przez Kupującego, który musi pisemnie je zaakceptować.
 4. Aktualny cennik będzie dostarczony przez BAMO.

§10 - ZWROT
 1. Nie akceptujemy żadnych zwrotów towarów, poza sytuacją gdy sprzedający wyrazi zgodę na piśmie.
 2. Towar, który nie został zwrócony w oryginalnym opakowaniu nie będzie przyjmowany. Koszty transportu, kontroli, standaryzacji, będą ponoszone przez kupującego (patrz paragraf 2 – Anulowanie).

§11 - GWARANCJA
 1. Nasze produkty mają 2 lata gwarancji, zwrot do naprawy do fabryki.
 2. Niniejsza gwarancja ogranicza się do wymiany elementów wadliwych w ramach normalnego użytkowania urządzeń.
  Gwarancja na towary obejmuje wszelkie uszkodzenia konstrukcyjne, wady materiałowe lub niezgodność z jakością.
 3. Ewentualne błędy lub wady niezgodności z wagą lub ilością urządzeń muszą być oznajmione w formie pisemnej w terminie 8 dni od otrzymania towaru.
 4. Odesłanie towaru może nastąpić dopiero po pisemnym potwierdzeniu z naszej strony.
 5. Nasza gwarancja ogranicza się do wymiany części lub elementów uznanych przez nas za wadliwe.
  Modyfikacja lub wymiana części odbywa się w naszej fabryce i nie może wpływać na wydłużenie okresu gwarancji.
 6. Nasza odpowiedzialność ogranicza się do gwarancji określonej powyżej.
  Nie może ona w żaden sposób pociągać nas do odpowiedzialności za szkody dla innych urządzeń lub zdrowia ludzkiego związanej z wadami naszych towarów.
 7. Zużycie materiału lub zniszczenie związane z niewłaściwym użytkowaniem wyłącza nas z odpowiedzialności za towar w ramach gwarancji.
 8. Nasza gwarancja umowna trwa 2 lata od daty dostarczenia, jeśli nie określone inaczej w formie pisemnej. 

§12 – OGÓLNE WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Standardowy termin płatności wynosi 30 dni. Bez pisemnej zgody BAMO Polska Sp. z o.o. nie ma możliwości przydzielenia innych warunków płatności.
 2. Przy pierwszym zakupie wymagana płatność przed dostawą do kwoty zamówienia 6000 PLN.
  Standardowo płatność przelewem w PLN. Możliwa płatność kwoty netto w EUR, a wartości podatku VAT w PLN. Jeśli Kupujący życzy sobie płatność w EUR, konieczna jest pisemna prośba Kupującego zaakceptowana przez sprzedawcę.
 3. Warunki płatności, które znajdują się w dolnej części potwierdzenia zamówienia oraz faktury w polu: „warunki płatności” są warunkami obowiązującymi.

§13 – KARY UMOWNE
 1. W przypadku braku płatności faktur w wyznaczonym terminie, sprzedawca ma prawo naliczać ustawowe odsetki karne.
 2. W przypadku braku płatności faktur, BAMO Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień.

§14 – PRAWO WŁASNOŚCI
 1. Towary dostarczone przez BAMO Polska Sp. z o.o. pozostają jej własnością aż do momentu całkowitej spłaty kwoty faktury dotyczącej danego towaru. 
 2. Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania wpływu na koncie kupującego.
 3. Kupujący staje się odpowiedzialnym za towar od momentu jego dostarczenia.

§15 – KONSEKWENCJA BRAKU PŁATNOŚCI
 1. W przypadku niepłacenia lub opóźnieniu w płatności, zastrzegamy sobie możliwość egzekwowania wszelkich praw związanych z faktem posiadania naszej własności – takie jak odebranie towaru, lub zażądać rozwiązania sprzedaży.
 2. W przypadku spadku wartości lub widocznego pogorszenia wypłacalności kupującego, możemy wymagać zwrotu naszego towaru. Pogorszeniem wypłacalności jest fakt nie płacenia zaległości.
 3. Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o sytuacji, w której towary pozostające naszą własnością zostały zajęte przez inną stronę.

§16 – ODBIÓR TECHNICZNY
 1. Ewentualny odbiór techniczny urządzenia jest po stronie Kupującego, po pisemnej akceptacji BAMO Polska Sp. z o.o. i musi być wykonany w terminie do 15 dni od daty wezwania. Nie będzie on traktowany jako warunek zawieszenia sprzedaży oraz płatności. Czas trwania gwarancji pozostaje niezmieniony.
 2. W przypadku niepłacenia lub opóźnieniu w płatności, zastrzegamy sobie możliwość egzekwowania wszelkich praw związanych z faktem posiadania naszej własności – takie jak odebranie towaru, lub zażądać rozwiązania sprzedaży.
 3. W przypadku spadku wartości lub widocznego pogorszenia wypłacalności Kupującego, możemy wymagać zwrotu naszego towaru. Pogorszeniem wypłacalności jest fakt nie płacenia zaległości.
 4. Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o sytuacji, w której towary pozostające naszą własnością zostały zajęte przez inną stronę.

§17 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zmiana metody wysyłki lub płatności oraz różnego rodzaju dyspozycje, takie jak : akceptacja płatności lub wysyłki za pobraniem, oraz adres dostawy, nie mogą spowodować wycofania lub odstąpienia od umowy.
 2. Wszystkie potwierdzenia i słowne promesy telefoniczne, które byłyby przeciwne do powyższych warunków wymagają pisemnego potwierdzenia z naszej strony, aby były ważne.
 3. Warunki ogólne lub specjalne, zwłaszcza warunki zakupu Kupującego, które będą sprzeczne z powyższymi warunkami w żaden sposób nie zobowiązują nas, nawet jeśli Kupujący odwołuje się do swoich własnych warunków. 

Nasi pracownicy zawsze do Państwa dyspozycji
Zapytanie OFERTOWE on-line
BAMO Polska Sp. z o.o.
ul. Trwała 14
93-535 Łódź
Polska
KRS : 0000508485
NIP : 5223015478
REGON : 147241971
Kapitał spółki : 125.000,00
By CARIMEDIA since 1998
© Copyright 1998-2024